Monday, November 25, 2013

वेदा अकर्तृकाः — प्रतिमन्वन्तरं तु पुनरुच्चरिताः (!)

किं वेदाः सकर्तृकाः उत न ? न, कर्त्रस्मरणात्
शेषस्तु, कृपया, इह पठितव्यः ।

No comments:

Licenza Creative Commons
Quest' opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia.